Hugo Calderano e Tomokazu Harimoto após treino (Crédito: Time Calderano)

Hugo Calderano e Tomokazu Harimoto após treino (Crédito: Time Calderano)