Hugo Calderano

Hugo Calderano se prepara para o WTT Champion Incheon (Foto: WTT)